gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

צוואה נוטריונית

להלן תפקידי הנוטריון על פי תקנות הנוטריונים תשל"ז 1977:

 

...

23.   (א)  נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה;

סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה, אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.

 

(ב)  נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה;

לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

 

(ג)   הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה,

יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

 

 

יש לשים לב שלא כל עורך דין הוא נוטריון!

יש לפנות לנוטריון בעל רשיון בתוקף ומוכר במשרד המשפטים וזאת על מנת למנוע עגמת נפש ובזבוז כספים שלא לצורך. 

 

זקוקים לצוואה נוטריונית?

 

צרו קשר עוד היום עם המרכז לנוטריון 03-9333133