gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

תעריף שכר ושירותי נוטריון:

 בתאריך 16.6.11 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים)  - התקנות תיקנו את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 ונקבע כי שיעור שכר השירותים שנותן נוטריון בעד הפעולות הקבועות בתקנות העיקריות ישתנה אחת לשנה בכל 1 בינואר. 

 

תעריף מחירי ושכר הנוטריון הינו תעריף קבוע אשר נקבע ע"י משרד המשפטים 

ובו נקובים הסכומים אותם רשאי הנוטריון לגבות עבור פעולות נוטריוניות שונות 

אותן הוא מבצע עבור לקוחותיו .

 

ולהלן התעריף לשנת 2016 עבור מס' פעולות נוטריון שכיחות: (המחירים לפני מע"מ)

 

אימות חתימת יחיד על מסמך או יפוי כח למשכנתא או אחר : 164 ש"ח

אימות כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: 66 ש"ח

אישור צוואה לחותם ראשון: 238 ש"ח

אישור צוואה לכל חותם נוסף: 122 ש"ח

אישור הצהרת מתרגם: 166 ש"ח

אישור חיים: 164 ש"ח

אישור הסכם ממון: 364 ש"ח

אישור העתק צילומי של מסמך (נאמן למקור): 66 ש"ח. אישור העתק לכל עמוד נוסף: 5 ש"ח

תרגום נוטריוני יתומחר בהתאם לכמות המילים

פעולה נוטריונית מחוץ למשרד הנוטריון: 533 ש"ח לשעה או חלקה

 

 

 

   

 

gallery/image1